Όροι Χρήσης

1.1. Αποδοχή όρων

Το Ηλεκτρονικό e-shop της DigitalArk παρέχει στον Πελάτη τις ακόλουθες υπηρεσίες, οι οποίες υπόκεινται στους εξής Όρους Χρήσης.

Ο Πελάτης υποχρεούται να έχει διαβάσει τους όρους χρήσης πριν την εγγραφή του στο e-shop της DigitalArk. Ο Πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους Όρους Χρήσης όπως αυτοί ισχύουν, σε κάθε περίπτωση όπου κάνει χρήση των υπηρεσιών του e-shop της DigitalArk.

Το e-shop της DigitalArk διατηρεί το δικαίωμα της μονομερούς τροποποίησης των Όρων Χρήσης, άνευ προηγούμενης ενημέρωσης του Πελάτη, εκτός της δημοσίευσης τους στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του. Πελάτες του e-shop θεωρούνται όλοι όσοι εγγράφονται από την επιλογή “Εγγραφή” στην ιστοσελίδα Εισόδου.

1.2. Περιγραφή της υπηρεσίας

Το e-shop της DigitalArk, αποτελεί ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, με πλήρη αυτόνομη διαχείριση, με ιδία πολιτική τιμών, όρους εξόφλησης, διάθεσης και παράδοσης των προϊόντων. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να καταχωρεί παραγγελίες στο e-shop, εφόσον προηγουμένως έχει εγγραφεί, στην ιστοσελίδα του e-shop, επιλέγοντας Νέος Πελάτης. Κάθε Πελάτης εγγράφεται ΜΙΑ ΦΟΡΑ.

Κάθε πελάτης εγγράφεται στο e-shop με μοναδικό Αναγνωριστικό Όνομα Πελάτη (username) και Κωδικός Πελάτη (password).

Η εγγραφή διασφαλίζει την πρόσβαση στο σύστημα καταχώρισης παραγγελιών με δυνατότητα αγοράς (checkout).

Ο πελάτης δύναται να παρακολουθεί τις παραγγελίες που έχει καταχωρήσει στο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) της DigitalArk, όπως και να έχει πρόσβαση σε παλαιότερες παραγγελίες με προϊόντα που ανήκουν στο κατάστημα του e-shop, να ολοκληρώσει τις παραγγελίες του και να εξοφλήσει με βάση τις μεθόδους πληρωμής που παρέχονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα, να τροποποιήσει τα Στοιχεία Πελάτη του Λογαριασμού του, όπως αυτά παρατίθενται λεπτομερώς στη παράγραφο 1.3.α.

1.3. Στοιχεία Πελάτη

1.3.α. Στοιχεία καταχώρησης νέου Πελάτη κατά της εγγραφή του.

Η εγγραφή του Πελάτη στο e-shop της DigitalArk, ώστε να είναι σε θέση να τοποθετεί παραγγελίες στο ηλεκτρονικό κατάστημα απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία εγγραφής:

Όνομα, Επίθετο, Επωνυμία εταιρίας, Εμπορική Δραστηριότητα, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Φυσική Διεύθυνση, Τ.Κ., Πόλη-Περιοχή, Χώρα, Τηλέφωνο, Fax, e-mail.

Τα παραπάνω αναφερόμενα στοιχεία είναι υποχρεωτικά για την επεξεργασία και διεκπεραίωση της παραγγελίας του από το ηλεκτρονικό κατάστημα και βρίσκονται στη διάθεσή του πελάτη ανά πάσα στιγμή προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο ως προς την βέλτιστη εξυπηρέτηση της παραγγελίας αυτού.

1.3.β. Χρήση των καταχωρημένων στοιχείων του πελάτη.

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα συλλέγει προσωπικά δεδομένα των παρακάτω Πελατών:

α. Όσων έχουν τοποθετήσει παραγγελίες στο ηλεκτρονικό κατάστημα
β. Αυτών που έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στην αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρμα του ηλεκτρονικού καταστήματος.

H συλλογή των προσωπικών δεδομένων είναι απαιτητή για να ολοκληρώνονται οι εμπορικές συναλλαγές από το ηλεκτρονικό κατάστημα, όπως πχ για την αποστολή των αγορών και να παρέχονται υπηρεσίες όπως ιστορικό παραγγελιών, λίστα διευθύνσεων κ.α.

Η DigitalArk, δεν διανείμει των πελατών του e-shop με στόχο προωθητικές ενέργειες ή γενικότερα marketing χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των χρηστών – πελατών. Τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών δύναται να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία περιεχομένου, υπηρεσιών διαφήμισης σχετικών με το ηλεκτρονικό κατάστημα.

1.4. Υποχρεώσεις Πελάτη

Υποχρεώσεις του Πελάτη του e-shop της DigitalArk:

1.4.α Να μην κάνει κακή χρήση του e-shop και να μη διενεργεί πράξεις, οι οποίες να έχουν ως αποτέλεσμα την πιθανή άσκηση ποινικής δίωξης ή οιασδήποτε μορφής αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά της DigitalArk. Ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά για πράξεις οι οποίες αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα, αλλά και σε Ειδικούς Νόμους του ποινικού δικαίου, στην Νομοθεσία περί τηλεπικοινωνιών, στη Νομοθεσία ως προς την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στις σχετικές διατάξεις και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίες.

1.4.β. Να αποφεύγει και να μην παραβιάζει οποιασδήποτε μορφής Πνευματικά Δικαιώματα τρίτων.

1.4.γ. Να τηρεί πιστά τους ισχύοντες κανόνες και τους όρους χρήσης του e-shop της DigitalArk, καθώς και τους ισχύοντες κανόνες προστασία προσωπικών δεδομένων των εγγεγραμμένων χρηστών και των επισκεπτών των ιστοσελίδων του e-shop.

1.4.δ. Να παρέχει πλήρη και ορθά στοιχεία εγγραφής τα οποία καταχωρεί κατά την εγγραφή του και για τα οποία παρέχονται δυνατότητες ενημέρωσης.

1.4.ε. Να ενημερώνει τα Στοιχεία εγγραφής του όταν αυτό είναι απαραίτητο, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στα πραγματικά προσωπικά στοιχεία του. Στην περίπτωση που καταχωρηθούν ανακρίβειες στα στοιχεία του Πελάτη, η DigitalArk, έχει το δικαίωμα να απενεργοποιήσει το λογαριασμό του αντίστοιχου Πελάτη.

1.4.στ. Να μην αποκαλύπτει σε τρίτους το αναγνωριστικό όνομα και τον κωδικό πρόσβασής του (username, password). Έχει την υποχρέωση παρέχει άμεση ενημέρωση στην DigitalArk μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@internetshop.gr, για μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού και του συνθηματικού του.

1.4.ζ. Να επιβεβαιώνει την έξοδο του από το λογαριασμό του στο τέλος του κάθε συνόδου.

1.4.η. Να παρέχει ακριβή Στοιχεία Πληρωμής και Παράδοσης για τις καταχωρημένες παραγγελίες που εισάγει στο e-shop της DigitalArk.

1.4.θ Σχετικά με τη χρήση ασύρματων δικτυακών προϊόντων και ραδιοεξοπλισμού, ο χρήστης, οφείλει να ρυθμίζει και χρησιμοποιεί τα προϊόντα βάσει όσων προβλέπει η ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα το Π.Δ. 44/2002. ΗDigitalArk, δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε πιθανή παράβαση της νομοθεσίας από χρήστη αντίστοιχου εξοπλισμού.

1.5. Τροποποιήσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών

Η Εταιρία διατηρεί κάθε δικαίωμα να τροποποιεί τις υπηρεσίες ή να τη διακόψει προσωρινά ή και μόνιμα, με ή άνευ προειδοποίησης. Σε κάθε περίπτωση που ο Πελάτης χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του e-shop, έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους, αναγραφόμενους όρους χρήσεως του παρόντος και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα ότι το e-shop της DigitalArk δεν φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι στο Πελάτη για τυχόν τροποποιήσεις, αναβολές ή διακοπές παροχής των παρεχόμενων υπηρεσιών.

1.6 Συνθήκες παροχής των υπηρεσιών

1.6α Οι εικόνες των προϊόντων που εμφανίζονται στον παρόν e-shop, ενδέχεται να διαφέρουν από τις πραγματικές, επιπλέον η DigitalArk διατηρεί κάθε δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση του e-shop σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιου είδους αλλαγές, τίθονται σε άμεση ισχύ από τη γνωστοποίηση τους. Η DigitalArk δύναται ανά πάσα στιγμή να μεταβάλει οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα του e-shop, όπως π.χ. την εικόνα προϊόντος, τη διαθεσιμότητα προϊόντων, την περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων ή αλλά και τις τιμές αυτών.

1.6β Στις τιμές των προϊόντων δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος της τεχνικής υποστήριξης ή εγκατάστασης τους, συνεπώς ο πελάτης δύναται να επιλέξει την αγορά πακέτου υπηρεσιών που συνοδεύουν τα αντίστοιχα προϊόντα.

1.7 Επιστροφές & Εγγυήσεις

Τα προϊόντα των οποίων έχει ανοιχτεί η αρχική συσκευασία και τα οποία δεν είναι ελαττωματικά, δεν επιστρέφονται. Σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων, οι εγγυήσεις καλύπτονται από την DigitalArk! Ως εκ τούτου τα έξοδα μεταφοράς (αποστολής) των ελαττωματικών προϊόντων από και προς το κατάστημά μας βαρύνουν αποκλειστικά την πλευρά του πελάτη.

Ελαττωματικά προϊόντα που επιστρέφονται, είναι απαραίτητο να επιστρέφονται στην αρχική τους συσκευασία, όπως και να συνοδεύονται από το αντίστοιχο λογισμικό, τροφοδοτικό, καλώδια, και οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνει η αρχική συσκευασία. Σε άλλη περίπτωση η επιστροφή δεν γίνεται αποδεκτή.

Προϊόντα που έχουν υποστεί εξωτερικές ζημιές δεν δύναται να επιστραφούν ακόμη και σε περίπτωση που είναι ελαττωματικά διότι, λόγω των φθορών παύει αυτομάτως η ισχύς της εγγύησης τους.

Σε περιπτώσεις που κάποιο προϊόν έχει επιστραφεί ως ελαττωματικό ενώ κατόπιν τεχνικού ελέγχου διαπιστωθεί ότι λειτουργεί κανονικά, ο πελάτης καταβάλει την αξία του τεχνικού ελέγχου η οποία ανέρχεται σε 20 € πλέον ΦΠΑ.

Το σύνολο των προϊόντων που προσφέρονται προς πώληση στο ηλεκτρονικό κατάστημα της DigitalArk συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας, το διάστημα της οποίας ορίζει ο κατασκευαστής του προϊόντος, όπως επίσης και οι όροι ισχύος της εγγύησης είναι αυτοί που ορίζει επίσης ο κατασκευαστής. Ο χρόνος της εγγύησης ξεκινά την ημερομηνία έκδοσης των νόμιμων παραστατικών της εταιρείας μας και στα οποία αναγράφεται, το serial number κάθε προϊόντος.

Ο χρήστης – πελάτης έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για τα διαστήματα των παρεχόμενων υπηρεσιών εγγύησης στην σελίδα του κάθε προϊόντος όπως και από τον σχετικό πίνακα εγγυήσεων.

1.8 Κόστη αποστολής προϊόντων

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 2. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ – ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ 3. ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΔΕΜΑ (ΒΑΡΟΣ – 2KG)* 2,50€

ΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΙΛΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0,80€

ΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΙΛΟΥ ΓΙΑ ΧΕΡΣΑΙΟΥΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ 1,00€

ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 2,00€

* Για τον ορθό υπολογισμό του βάρους κάθε παραγγελίας προσμετρείται και ο όγκος των επιλεγμένων προϊόντων

1.8α Οι συνεργαζόμενες εταιρείες είναι η ACS COURIER και η ΤΑΟ μεταφορική.

1.8β Κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης υπάρχει δυνατότητα αποστολής εμπορευμάτων με μεταφορέα επιλογής του πελάτη.

1.8γ Για αγορές άνω των 500€ ευρώ τα έξοδα αποστολής είναι δωρεάν εντός Αττικής. Η συγκεκριμένη προσφορά δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά με άλλες προσφορές ή με τους ισχύοντες πολιτικές συνεργασίες μεταπωλητών που υιοθετεί η DigitalArk.

1.9 Διεκπεραίωση παραγγελιών

1.9α Οι αποστολές των παραγγελιών πραγματοποιούνται τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 15:00. Οποιαδήποτε καταχωρηθεί μετά την παραπάνω αναφερόμενη ώρα αποστολής θα διεκπεραιώνεται την επομένη εργάσιμη βάσει διαθεσιμότητας των προϊόντων.

1.9β Για παραγγελίες που έχει οριστεί ως τρόπος πληρωμής «τραπεζική κατάθεση», αυτή θα διεκπεραιωθεί το αργότερο έως τις 15:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ο πελάτης υποχρεούται να ενημερώσει για την εκτέλεση της μεταφοράς του ποσού της παραγγελίας του είτε τηλεφωνικά είτε με mail ή με FAX. Ως αιτιολογία κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός (ή οι αριθμοί σε περίπτωση πολλαπλών παραγγελιών) της ηλεκτρονικής παραγγελίας που καταχώρησε ο πελάτης, ή ο αριθμός του δελτίου παραγγελίας που αναφέρει τηλεφωνικά ο εκάστοτε πωλητής της DigitalArk κατά την καταχώρηση τηλεφωνικής παραγγελίας του πελάτη.

1.9γ Δεδομένου ότι η DigitalArk δεν προχωράει σε δέσμευση προϊόντων για ανεξόφλητες ηλεκτρονικές παραγγελίες για τις οποίες ως τρόπος πληρωμής έχει επιλεγεί η «Τραπεζική Κατάθεση», διατηρεί κάθε δικαίωμα μονομερούς ακύρωσης σε περίπτωση που δεν ενημερωθεί από τον πελάτη για την εκτέλεση της τραπεζικής κατάθεσης εντός διαστήματος 24 ωρών από την καταχώρηση της παραγγελίας.

1.9ε Στις περιπτώσεις διατραπεζικών συναλλαγών (όπως κατάθεση σε λογαριασμό της εταιρεία από διαφορετική τράπεζα) τα έξοδα βαραίνουν των εντολέα. Η παραγγελία θα εκτελείται την ημέρα της διαθεσιμότητας των χρημάτων σε έναν από τους λογαριασμούς της εταιρείας μας. Στισ περιπτώσεις που ο πελάτης κατά τη διατραπεζική συναλλαγή χρεώσει την εταιρεία μας με τα έξοδα τραπέζης, αυτόματα αποδέχεται το ότι τα έξοδα αυτά θα μετακυληθούν εκ νέου σε αυτόν πλέον ΦΠΑ +24% με βάση το νόμιμο παραστατικό που προβλέπεται να εκδοθεί.

1.9στ Σημαντική ενημέρωση! Με βάση την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (Νόμος 4172/2013 άρθρο 23) παραγγελίες που θα εκτελεστούν με παραστατικά που αφορούν επαγγελματίες ή νομικά πρόσωπα, συνολικής αξίας 500€ και άνω, όπως και παραστατικά που αφορούν ιδιώτες, τελικής αξίας 1500€ και άνω, αυτά θα πρέπει να εξοφλούνται είτε με τραπεζική κατάθεση σε έναν από τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς είτε με πιστωτική – χρεωστική κάρτα.

1.9ζ Οι συντελεστές ΦΠΑ αγαθών και υπηρεσιών καθορίζονται από τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 21 και του παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000), τις οποίες παραθέτουμε παρακάτω. Συνοπτικά και για την άμεση κατανόηση των χρηστών του e-shop μας σημειώνουμε τα ακόλουθα:

1) Όσον αφορά τα νησιά του Αιγαίου πλην της Κρήτης (Νομοί Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου εκτός Ρόδου, Κυκλάδων εκτός Μυκόνου, Σαντορίνης, Νάξου και Πάρου και τα νησιά του Αιγαίου Θάσο, Σαμοθράκη, Βόρειες Σποράδες εκτός Σκιάθου και Σκύρο), ο συντελεστής του φόρου μειώνεται ονομαστικά κατά τριάντα τοις εκατό (30%), δηλαδή ο συντελεστής 23% μειώνεται σε 16%, εφόσον πρόκειται για αγαθά, για τα οποία εκδίδονται τα αντίστοιχα παραστατικά και ο φόρος γίνεται απαιτητός:

α) βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από επίσημο τοπικό συνεργάτη ο οποίος υπόκειται στο φόρο που αφορά τα νησιά αυτά,
β) πωλούνται με προορισμό τα νησιά αυτά από επίσημο τοπικό συνεργάτη ο οποίος υπόκειται στο φόρο, εγκαταστημένο σε οποιοδήποτε μέρος του εσωτερικού της χώρας, προς αγοραστή υποκείμενο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, εγκαταστημένο στα νησιά αυτά,
γ) αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς υποκείμενο στο φόρο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο που είναι εγκαταστημένο στα νησιά αυτά, στα πλαίσια της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών,
δ) εισάγονται στα νησιά αυτά.

Ως εκ τούτου οι ιδιώτες (μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα) υπάγονται στον κανονικό Φ.Π.Α.

2) Σε περίπτωση έκδοσης παραστατικών για την απομακρυσμένη παροχή υπηρεσιών από την εταιρεία μας γνωρίζουμε στους καταναλωτές ότι αυτό καταχωρείται με κανονικό Φ.Π.Α. 24% ανεξαρτήτου περιοχής βάσει διατάξεων του κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000) καθώς η υπηρεσία παρέχεται από την εταιρεία μας απομακρυσμένα. Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτει και το κόστος μεταφορικών το οποίο πιθανά τιμολογείται στα αντίστοιχα παραστατικά πωλήσεων.

1.10 Αποστολές Προϊόντων

Παραγγελίες που εκτελούνται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και επιβεβαίωση και δεδομένης της διαθεσιμότητας των προϊόντων στο χρονικό διάστημα που περιγράφεται στην παράγραφο 1.9α. Από την στιγμή που η συνεργαζόμενη εταιρεία μεταφορών (courier) παραλαμβάνει κάθε πακέτο η DigitalArk δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις που μπορεί να λάβουν χώρα μέχρι την παράδοση του πακέτου έως τον τελικό παραλήπτη (Απεργίες, ανωτέρα βία κλπ) . Ο αριθμός αποστολής που αναγράφεται στο σχετικό παραστατικό της συνεργαζόμενης εταιρείας courier γίνεται γνωστός στον πελάτη (μέσω email ή SMS), λίγες ώρες μετά την παραλαβή του πακέτου από τον υπάλληλο της συνεργαζόμενης εταιρείας courier, η διαδικασία αυτή αποδεικνύει την έγκαιρη εκτέλεση της παραγγελίας από μέρους της εταιρείας μας. Για τους παραπάνω λόγους, η DigitalArk δεσμεύεται αποκλειστικά και μόνο για την έγκαιρη αποστολή των δεμάτων και όχι για τον τελικό χρόνο παράδοσης του πακέτου από την εκάστοτε εταιρεία courier.

Τα εμπορεύματα μετά την αποστολή τους από την εταιρία μας, ταξιδεύουν αποκλειστικά και μόνο με ευθύνη του πελάτη. Αυτό σημαίνει ότι ο πελάτης σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να παραλαμβάνει δέμα από τη μεταφορική το οποίο έχει εμφανείς εξωτερικές φθορές λόγω της μεταφοράς.

1.11 Δικαίωμα Υπαναχώρησης

(1) Εάν ο πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο (τελικός καταναλωτής) που καταχωρεί την πώληση για προσωπική χρήση κι όχι για την εξυπηρέτηση της ατομικής του δραστηριότητας, τότε δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση εντός 14 ημερολογιακών ημερών, δύναται να επιστρέψει το προϊόν στην αρχική του κατάσταση, επιβαρυνόμενος με τα έξοδα επιστροφής, σύμφωνα με την § 10 του άρθρου 4 Ν. 2251/1994.

Οδηγίες σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης

Δικαίωμα υπαναχώρησης άρθρου 4 § 10 ν. 2251/1994

Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε αναιτιολογήτως από την εξ αποστάσεως πώληση εγγράφως εντός 14 ημερολογιακών ημερών επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση. Το δικαίωμα αυτό εκκινεί από την ημέρα παραλαβής των παρουσών οδηγιών εγγράφως, πάντως όχι πριν από την παράδοση των προϊόντων (κατ’ άρθρο 4 § 9 ν. 2251/1994). Η εντός 14 ημερολογιακών ημερών αποστολή της δήλωσης υπαναχώρησης ή αποστολή των προϊόντων, θα θεωρείται αρκετή για την εμπρόθεσμη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης. Η δήλωση αποστέλλεται εγγράφως στα ακόλουθα στοιχεία: Με συστημένη επιστολή προς τη «DigitalArk I.K.E.» που εδρεύει στην Αιγάλεω, Κύπρου 14 Τ.Κ. 12241 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@internetshop.gr.

Τα προϊόντα επιστρέφονται με έξοδα του πελάτη ή προσκομίζονται από τον ίδιο τον πελάτη στη διεύθυνση: Κύπρου 14, Αιγάλεω 12241.

Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τη εταιρεία μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210 921 3180

(2) Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ του άρθρου 4 § 10 ν. 2251/1994 δεν εφαρμόζεται:
– Σε περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραδίδονται έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ο πελάτης έχει ορίσει ή σύμφωνα μετά από τις προσωπικές του απαιτήσεις ή που εκ της φύσεώς τους είναι αδύνατο να επιστραφούν με αποστολή.

(3) Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης και υπό την προϋπόθεση ότι έχει επιστραφεί το προϊόν στη DigitalArk, ο πελάτης θα λάβει πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας ίσο προς το τίμημα της πώλησης, το οποίο θα εξοφλείται από τη DigitalArk με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ο πελάτης κατάβαλε το τίμημα χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει καταβάλει το τίμημα με αντικαταβολή, τότε η DigitalArk θα καταβάλει το οφειλόμενο ποσό με τραπεζική κατάθεση. Ρητώς συμφωνείται ότι ο πελάτης παρέχει ήδη την ανέκκλητη εντολή και συναίνεσή του προς τούτο, η DigitalArk να δικαιούται να παρακρατά από το επιστρεφόμενο ποσό τα έξοδα επιστροφής, τα οποία βαρύνουν τον πελάτη, τυχόν αποζημίωση σε περίπτωση καταστροφής ή αποζημίωσης της αξίας του προϊόντος λόγω φθοράς ή βλάβης του προϊόντος οφειλόμενης σε ενέργειες του πελάτη καθώς επίσης και το πιθανό κόστος επαναποθήκευσης (ήτοι το 5% της τελικής αξίας του προϊόντος κατά την ημέρα της αρχικής τιμολόγησης με ελάχιστο τέλος επαναποθήκευσης τα 5,00€, η αξία θα αποδεικνύεται βάσει του σχετικού παραστατικού) το οποίο θα αφαιρείται από όλες τις επιστροφές προς επιστροφή χρημάτων. Η DigitalArk σε κάθε περίπτωση δικαιούται να αξιώνει με κάθε νόμιμο τρόπο κάθε ποσό που ζημιώθηκε (ενδεικτικά, είτε αναφορικά με δαπάνες επιστροφής είτε με φθορά ή βλάβη του προϊόντος).

(4) Ο πελάτης δύναται να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός του νόμιμου χρόνου και να επιστρέψει το προϊόν και στη φυσική διεύθυνση της DigitalArk.